2367

Tehtnice in uteži

Neavtomatske, avtomatske tehtnice za tehtanje vozil v gibanju,

tehtnice za gradbene namene.

2070

Merilniki krvnega tlaka

Redna in izredna kontrola živosrebrnih aneroidnih in elektronskih merilnikov krvnega tlaka.

2072

Pretočna merila in merilni sistemi

Redna in izredna kontrola uličnih črpalk s pretoki do 200 l/min. Izvedba na terenu.

2071

Merilniki tlaka v pnevmatikah

Avtomatski merilniki do 10 bar-ov.

Kontrola meril – Overitve

Podjetje Alba je s strani Urada za meroslovje pridobilo odločbo o imenovanju št. 6416-1/2017/8, na osnovi katere izvaja overitve meril iz delovnih področij: neavtomatske in avtomatske tehtnice, uteži, merilniki krvnega tlaka, merilniki tlaka v pnevmatikah, ter pretočna merila na bencinskih servisih. Za kontrolo merilnih instrumentov smo pridobili akreditacijo po standardu SIO/IEC 17020 kot kontrolni organ tipa C Slovenske akreditacije.

Overitve meril

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08) ter Pravilnik o spremembah indopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 27/2017).

Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »360«, ki je določena z odločbo o imenovanju. Overitev naročite tako, da nam pošljete izpolnjen obrazec Zahteva za overitev merila.

Naš akreditacijski obseg za izvajanje kontrole – overitve je opisan v Prilogi k akreditacijski listini.

ODJEMALCE OBVEŠČAMO, DA PODATKE O OVERITVI POSREDUJEMO URADU ZA MEROSLOVJE (spletna stran MIRS-INFO)!

2172
2173