2367

Tehtnice in uteži

Neavtomatske, avtomatske tehtnice za tehtanje vozil v gibanju,

tehtnice za gradbene namene.

2070

Merilniki krvnega tlaka

Redna in izredna kontrola živosrebrnih aneroidnih in elektronskih merilnikov krvnega tlaka.

2072

Pretočna merila in merilni sistemi

Redna in izredna kontrola uličnih črpalk s pretoki do 200 l/min. Izvedba na terenu.

2071

Merilniki tlaka v pnevmatikah

Avtomatski merilniki do 10 bar-ov.

Kontrola meril – Overitve

Za kontrolo merilnih instrumentov smo pridobili akreditacijo po standardu SIST ISO/IEC 17020 kot kontrolni organ tipa C Slovenske akreditacije ter prejeli odločbo o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev tehtnic, uteži in merilnikov tlaka. Obseg akreditacije za kontrolo je razviden iz priloge k akreditacijski listini. Pri kontroli se poleg kalibracije merilnega instrumenta izvedejo še dodatni funkcionalni testi, ki jih opredeljuje Pravilnik o meroslovnih zahtevah. Kontrola se lahko izvede le za tiste instrumente, za katere je bil skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah že opravljen tipski preskus in izdan certifikat o odobritvi tipa. Prvo overitev meril zagotovi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. Redne in izredne overitve pa se opravijo v rokih, ki so predpisani za posamezna merila.

Overitve meril

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08) ter Pravilnik o spremembah indopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 27/2017).

Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »360«, ki je določena z odločbo o imenovanju.
Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

ODJEMALCE OBVEŠČAMO, DA PODATKE O OVERITVI POSREDUJEMO URADU ZA MEROSLOVJE (spletna stran MIRS-INFO)!

2172
2173